Privacybeleid

PRIVACYBELEID
In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Verantwoordelijk voor de behandeling: MOREY BASSA SL, NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. DATABESCHERMINGSFUNCTIONARIS: CONTACT: / http://www.protecmir.com / E-MAIL: protecmirlegal@protecmir.com.
Welke gegevens verwerken wij?
Bij MOREY BASSA SL verwerken wij de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt door het invullen van de formulieren die hiervoor op deze website beschikbaar zijn, de persoonsgegevens die zijn afgeleid van de levering of contractering van onze diensten of producten en/of de persoonsgegevens die zijn afgeleid van de commerciële relatie die onderhoudt u bij ons. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die worden gegenereerd in het kader van uw activiteit op onze website, binnen welke categorie uw via de website verkregen browsegegevens vallen.
Het is voor ons belangrijk om de administratie van uw persoonsgegevens up-to-date te houden. U bent verplicht om ons zo snel mogelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of fouten in uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via e-mail: administracion@hotelbasilica.com.
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Doel: MOREY BASSA SL kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:
– Beheer en onderhoud van de dienstverlening via de website.
– Beheer en aandacht voor vragen en informatieverzoeken van gebruikers via het contactformulier. Het e-mailadres en de persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier op de website, worden uitsluitend gebruikt om de vragen die u daarbij stelt te beantwoorden.
– Naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen.
-Het versturen van commerciële communicatie en nieuwsbrieven, evenals het adverteren van onze diensten en producten.
– Beheer van de contractering van onze diensten en/of producten.
-Ontvangst en beheer van uw Curriculum Vitae om deel te nemen aan de personeelsselectieprocessen van de entiteit.
-Als u hiermee heeft ingestemd en om u diensten aan te kunnen bieden in overeenstemming met uw interesses, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om een ​​commercieel profiel te ontwikkelen. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen en bestanden gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden van de behandeling uit te voeren en om te voldoen aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang er een contractuele en/of commerciële relatie met u bestaat, of zolang u geen gebruik maakt van uw recht op verwijdering en/of beperking van de verwerking van uw gegevens. De bewaartermijn van persoonsgegevens varieert afhankelijk van de doeleinden van de behandeling en in het algemeen:
-De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het geval van het contracteren van onze diensten of producten, worden bewaard tijdens de contractuele relatie en, zodra deze is beëindigd, gedurende de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen die daaruit kunnen voortvloeien.
-De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om verzoeken om informatie of vragen via het contactformulier te beheren, worden bewaard zolang u niet om verwijdering of annulering verzoekt.
-De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op onze nieuwsbrief of informatieve bulletins, worden bewaard zolang u niet verzoekt om verwijdering, verzet en/of beperking.
-De persoonsgegevens die u ons verstrekt door het toesturen van het curriculum vitae worden maximaal 1 jaar bewaard.
-De persoonlijke gegevens verkregen uit uw browse- en consumptiegewoonten, evenals het verkregen commerciële profiel, worden bewaard zolang u niet om verwijdering of annulering verzoekt.
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang ze nuttig zijn voor de aangegeven doeleinden, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.
Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?
Rechtmatigheid: De rechtmatigheid om uw persoonsgegevens te verwerken is gebaseerd op:
-Het aangaan en onderhouden van een contractuele en commerciële relatie met u, zoals bijvoorbeeld het contracteren van de producten en diensten van de entiteit, het beheer en aanvragen van budgetten voor de producten en/of diensten van de entiteit, alles in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.1.B van de AVG (EU) 679/2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD).
-Uw uitdrukkelijke toestemming voor één of meerdere doeleinden, zoals het versturen van reclame-uitingen of nieuwsbrieven van uzelf of van derden, het beheer van verzendingen van curriculum vitae, deelname aan activiteiten of prijsvragen, alles in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.1.A van de AVG ( EU) 679/2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD).
-Naleving van verschillende wettelijke verplichtingen, allemaal in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1.C van GDPR (EU) 679/2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD).
– De bevrediging van legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, om onze diensten te verbeteren en/of om uw verzoeken of vragen te beheren.
Tijdens het gegevensverzamelingsproces en op elke plaats op internet waar om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, wordt de gebruiker geïnformeerd, hetzij via een hyperlink, hetzij door passende vermeldingen in het formulier zelf, over het al dan niet verplichte karakter van de verzameling van uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die worden gevraagd in de formulieren op de website zijn over het algemeen verplicht (tenzij anders vermeld in het verplichte veld) om te voldoen aan de vastgestelde doeleinden. Als de gevraagde persoonsgegevens niet of niet correct worden verstrekt, kunnen ze daarom niet worden behandeld.
Bij het afnemen van een dienst of product en/of het opvragen van offertes of aanbiedingen is er een verplichting om uw persoonsgegevens te verstrekken.
Het verzenden van reclameboodschappen, nieuwsbrieven of informatieve bulletins over onze producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die wordt gevraagd, zonder dat de intrekking van deze toestemming in ieder geval de contractuele of commerciële relatie die u met ons onderhoudt, bepaalt.
Als u ons toestemming heeft gegeven om reclame te sturen voor onze diensten en producten, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om de verzending van reclameaanbiedingen en nieuwsbrieven langs elektronische weg te beheren. In deze gevallen zijn de bepalingen van art. 20 en 21 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens om het verzenden van advertenties door middel van elektronica te beheren.
Indien u de optie heeft aangevinkt om reclame te ontvangen, of u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of nieuwsbrief, kunt u deze optie op elk moment opzeggen.
Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?
Ontvangers: Over het algemeen zullen uw persoonlijke gegevens niet worden meegedeeld aan derden buiten de entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u echter dat externe leveranciers mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens als gegevensverwerkers, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. We informeren u dat u de volledige lijst van ontvangers die uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen als behandelingsmanagers of als externe ontvangers kunt opvragen via een e-mail: administracion@hotelbasilica.com. Naast het voorgaande kan de entiteit persoonlijke gegevens doorgeven of doorgeven om te voldoen aan haar verplichtingen jegens de overheidsdiensten in de gevallen die vereist zijn, in overeenstemming met de huidige wetgeving.
-Er is geen voorspelling van internationale gegevensoverdrachten.
Rechten: U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Opgepikt. In bepaalde omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen, in welk geval we deze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, in welk geval uw persoonlijke gegevens niet langer zullen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u bezwaar hebt gemaakt. Indien technisch mogelijk, kunt u de overdraagbaarheid van uw gegevens naar een andere gegevensbeheerder aanvragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunt u per post schrijven, met een kopie van een document dat uw identiteit bewijst (DNI), aan MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​Claim in te dienen bij de Control Authority: Spanish Protection Agency

Gegevens (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens die tijdens het surfen op de website worden verzameld en/of worden verstrekt door het invullen van welk formulier dan ook, evenals deze die voortvloeien uit een eventuele commerciële relatie, worden opgenomen in de geautomatiseerde bestanden van persoonsgegevens van de entiteit.
De entiteit garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers. De entiteit zal echter de persoonsgegevens en alle andere informatie die in haar bezit is of toegankelijk is via haar systemen en vereist is, aan de bevoegde overheidsinstanties bekendmaken, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op het geval van toepassing zijn. Persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard in de bestanden die eigendom zijn van MOREY BASSA SL, zelfs nadat de commerciële relaties die via de website van de entiteit zijn geformaliseerd, zijn beëindigd, uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen. van administratieve of gerechtelijke autoriteiten.
Gebruik van sociale netwerken.
Wanneer u met onze website communiceert via verschillende sociale netwerken, zoals wanneer u verbinding maakt met ons of ons volgt of onze inhoud deelt op sociale netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of anderen), kunnen we informatie ontvangen van genoemde sociale netwerken, inclusief informatie over uw profiel, gebruikers-ID gekoppeld aan uw account op sociale netwerken en alle andere openbare informatie die u toestaat te delen met derden op het sociale netwerk.
De entiteit gebruikt sociale netwerken om te informeren over de diensten die zij aanbiedt, evenals over elke andere activiteit of gebeurtenis die wordt uitgevoerd en wil adverteren, maar zij zal op geen enkel moment de persoonlijke gegevens verkrijgen van de gebruikers die erop interageren. hen, tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor is.
Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen het sociale netwerk zelf en worden niet opgenomen in een behandelsysteem.
Sociale netwerken hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid waar u rekening mee moet houden en naleving moet naleven als u ze gebruikt.

Hieronder geven wij u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door MOREY BASSA SL.

SECTIE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANT/RESERVERING

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:

VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: In MOREY BASSA SL. Wij behandelen uw persoonsgegevens om u de hotelaccommodatieservice in ons etablissement te bieden, het verzenden van informatie en commerciële prospectie te beheren en de gecontracteerde diensten te factureren. Om u de diensten aan te kunnen bieden die aansluiten bij uw interesses, zullen wij een commercieel profiel opstellen op basis van de verstrekte informatie. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard, zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en er niet om verwijdering wordt gevraagd, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de laatste overeenkomst en/of reservering. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

RECHTMATIGING: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarin de belanghebbende partij is of op de toepassing, op hun verzoek, van precontractuele maatregelen, daarnaast moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting Van toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke In elk geval hebt u uw toestemming gegeven om uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 (Art. 6.1. A. B en C) en organieke wet 3/2018 van 5 december, bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDPGDD). Wet 1/1992, gewijzigd door organieke wet 4/2015 van 30 maart, betreffende de bescherming van de veiligheid van burgers, is van toepassing. De wet op de diensten van de informatiemaatschappij 34/2002 artikelen 20 en

21 voor het versturen van commerciële aanbiedingen via telecommunicatie. Het toekomstige aanbod van diensten is gebaseerd op de toestemming die wordt gevraagd zonder dat in elk geval de intrekking van deze toestemming het contract voor de verwerving en/of levering van de dienst bepaalt. Er is een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens en anders kan de hotelovernachtingsdienst niet worden geleverd en/of de gevraagde aanbieding worden gedaan. Het toekomstige aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die wordt gevraagd zonder dat in elk geval de intrekking van deze toestemming voorwaarden stelt aan het contract voor de aankoop van het product en/of de levering van de dienst.

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de Entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u er echter over dat externe dienstverleners mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijken, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. Naast het bovenstaande kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de staatsveiligheidstroepen en -organen. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.

RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

SECTIE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT TEVREDENHEIDSONDERZOEK

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:

VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: In MOREY BASSA SL. Wij verwerken de informatie die u ons verstrekt om na te gaan in hoeverre u tevreden bent over uw verblijf in ons etablissement. Om u producten en diensten aan te kunnen bieden in overeenstemming met uw interesses, stellen wij op basis van de verstrekte informatie een commercieel profiel op. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard, zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en de verwijdering ervan niet door de belanghebbende wordt gevraagd, voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste gemaakte overeenkomst en/of reservering. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

RECHTMATIGHEID: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (art. 6.1. A) en organieke wet 3/2018 van 5 december, ( LOPDPGDD). De wet op de diensten van de informatiemaatschappij 34/2002, artikelen 20 en 21, is van toepassing op het verzenden van commerciële aanbiedingen via telecommunicatie. Het toekomstige aanbod van diensten is gebaseerd op de toestemming die wordt gevraagd zonder dat in elk geval de intrekking van deze toestemming het contract voor de verwerving en/of levering van de dienst bepaalt. Er is een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en anders kan het tevredenheidsonderzoek niet worden uitgevoerd. Er is een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken, anders is het niet mogelijk.

U kunt de gevraagde aanbieding doen. Er is een toestemmingsplicht om prospectieve aanbiedingen te kunnen doen en u commerciële informatie te kunnen sturen.

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de Entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u er echter over dat externe dienstverleners mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijken, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. Naast het voorgaande kan de Entiteit persoonlijke gegevens doorgeven of doorgeven om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover de overheidsdiensten in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.

RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

AFDELING INFORMATIE ART. 13 en 14 R.G.P.D. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN EEN DEEL VAN REIZIGERS
In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:
VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.
DOEL: In MOREY BASSA SL. Wij verwerken de informatie die u ons verstrekt om u de gevraagde hotelaccommodatieservice te bieden en te voldoen aan de documentatie- en informatieregistratieverplichtingen die zijn vastgelegd in Koninklijk Besluit 933/2021 van 26 oktober voor bedrijven die accommodatie- en hotelaccommodatieactiviteiten uitvoeren. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. De gegevens die u ons verstrekt en die wij verwerken in een geautomatiseerd register moeten gedurende een periode van drie jaar worden bewaard vanaf het einde van de gecontracteerde dienst of uitkering. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.
RECHTMATIGHEID: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of op de toepassing, op hun verzoek, van precontractuele maatregelen, daarnaast moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting van toepassing op de verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 (art. 6.1. B en C) en organieke wet 3/2018 van 5 december, bescherming van persoonsgegevens en garantie van Digitale Rechten (LOPDPGDD). Wet 1/1992, gewijzigd door organieke wet 4/2015 van 30 maart, betreffende de bescherming van de veiligheid van burgers, is van toepassing. Eveneens van toepassing is koninklijk besluit 933/2021 van 26 oktober, waarin de verplichtingen zijn vastgelegd voor de registratie van documenten en informatie van natuurlijke personen of rechtspersonen die accommodatie en verhuur van motorvoertuigen uitvoeren. Organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en het uitvoeren van strafrechtelijke sancties is ook van toepassing. Er is een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en anders kan dat niet

de hotelaccommodatieservice bieden.
ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de Entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u er echter over dat externe dienstverleners mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijken, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. U kunt informatie over de Treatment Managers opvragen via de e-mail: administracion@hotelbasilica.com. Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan de Staatssecretaris van Veiligheid en de verwerking ervan mag enkel worden uitgevoerd door de Veiligheidstroepen en -organen en/of de bevoegde autoriteiten. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.
RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

SECTIE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN WEBGEBRUIKERS

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:

VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: In MOREY BASSA SL. Wij verwerken de informatie die u ons verstrekt om de diensten te leveren en/of de producten te verkopen die u via onze website hebt gecontracteerd. Naast het beheer van het verzenden van informatie en commerciële prospectie. Om u diensten aan te kunnen bieden die aansluiten bij uw interesses, stellen wij op basis van de verstrekte informatie een commercieel profiel op. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard, zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en er niet om verwijdering wordt gevraagd, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de laatste overeenkomst en/of aankoop door u. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

RECHTMATIGING: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op zijn verzoek van precontractuele maatregelen, u heeft in ieder geval uw toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken persoonlijk karakter met een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (ART. 6.1. A. B) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD). De wet op de diensten van de informatiemaatschappij 34/2002, artikelen 20 en 21, is van toepassing op het verzenden van commerciële aanbiedingen via telecommunicatie. Het toekomstige aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die wordt gevraagd zonder dat in elk geval de intrekking van deze toestemming voorwaarden stelt aan het contract voor de aankoop van het product en/of de levering van de dienst. Er is een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken, anders kunt u de dienst niet leveren en/of het product verkopen en/of de gevraagde aanbieding doen en de verzending van commerciële informatie beheren.

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de Entiteit, behalve wettelijke verplichting. Dat melden wij u echter

ue derde aanbieders kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijken, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. Naast het voorgaande kan de Entiteit persoonlijke gegevens doorgeven of doorgeven om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover de overheidsdiensten in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.

RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

SECTIE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEVERANCIERS

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:

VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: In MOREY BASSA SL. We behandelen de informatie die u ons verstrekt om een ​​bestelling te plaatsen en de diensten te factureren. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard, zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en er niet om verwijdering wordt gevraagd, gedurende een periode van 5 jaar vanaf het laatste gesloten contract. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

RECHTMATIGING: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (ART. 6.1. B) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD).

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de Entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u er echter over dat externe dienstverleners mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijken, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. Naast het voorgaande kan de Entiteit persoonlijke gegevens doorgeven of doorgeven om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover de overheidsdiensten in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.

RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerden per post contact met ons opnemen

stal, een kopie bijvoegen van een document dat uw identiteit bewijst (DNI), aan MOREY BASSA SL. bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

INFORMATIE HOOFD OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE BOEKHOUD-FACTURERINGSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:

VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: In MOREY BASSA SL. Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt om de facturen van de gecontracteerde producten en/of diensten op te stellen en op te stellen en om te voldoen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard, zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en er niet om verwijdering wordt verzocht, voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste overeenkomst en/of aankoop. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

RECHTMATIGING: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op zijn verzoek van precontractuele maatregelen, daarnaast moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting van toepassing op de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 (Art. 6.1. B en C) en Organische Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDPGDD).

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de Entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u er echter over dat externe dienstverleners mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijken, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. Naast het voorgaande kan de Entiteit persoonlijke gegevens doorgeven of doorgeven om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover de overheidsdiensten in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.

RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.
AFDELING INFORMATIE ART. 13 en 14 R.G.P.D. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CURRICULUM VITAE
In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:
VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. GEMACHTIGDE GEGEVENSBESCHERMING: CONTACT: / http://ww

w. protecmir.com / E-MAIL: protecmirlegal@protecmir.com.
DOEL: In MOREY BASSA SL. We behandelen de informatie die u ons verstrekt om een ​​selectie van personeel uit te voeren en om de sollicitant te laten deelnemen aan de arbeidsselectieprocessen van het bedrijf. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard, zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om te voldoen aan mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling.

RECHTMATIGING: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of op de toepassing, op zijn verzoek, van precontractuele maatregelen. U hebt in ieder geval uw toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 679/2016 (art. 6.1. A en B) en de LOPDPGDD. Er is een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken, anders kunt u niet deelnemen aan het selectieproces van de entiteit.

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de entiteit, behalve wettelijke verplichting. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.
RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

ONDERDEEL INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN NIEUWSBRIEF/MAILING

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming RGPD EU 679/2016 en Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, wordt de volgende behandelingsinformatie verstrekt van uw persoonlijke gegevens:

VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001, PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: In MOREY BASSA SL. Wij verwerken de informatie die u ons verstrekt om u gepersonaliseerde aanbiedingen over de producten en/of diensten van het bedrijf te sturen en om het verzenden van informatie en commerciële prospectie te beheren. Daarnaast verwerken we de gegevens van klanten die onze producten en diensten hebben gecontracteerd om hen gepersonaliseerde aanbiedingen over de producten en/of diensten van het bedrijf te sturen. Om u onze producten en diensten te kunnen aanbieden in overeenstemming met uw interesses, zullen wij op basis van de verstrekte informatie een commercieel profiel opstellen. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang uw uitdrukkelijke toestemming behouden blijft en er niet om verwijdering wordt gevraagd. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

RECHTMATIGHEID: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (art. 6.1. A) en organieke wet 3/2018 van 5 december, ( LOPDPGDD). De wet op de diensten van de informatiemaatschappij 34/2002, artikelen 20 en 21, is van toepassing Het toekomstige aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die wordt gevraagd, zonder dat in elk geval de intrekking van deze toestemming voorwaarden stelt aan het contract voor productverwerving en/of dienstverlening. Er is een verplichting tot het verstrekken van de gegevens van

persoonlijke aard en toestemming om het verzenden van reclame-informatie en commerciële prospectie te beheren.

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de Entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u er echter over dat externe dienstverleners mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijken, in het kader van het verlenen van een dienst voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. Naast het voorgaande kan de Entiteit persoonlijke gegevens doorgeven of doorgeven om te voldoen aan haar verplichtingen tegenover de overheidsdiensten in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen.

RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, evenals om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die waren verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

INFORMATIE OVER DE KUNST. 13 EN 14 VAN DE R.G.P.D. MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER VIDEOBEWAKING.

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 679/2016, de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) en Organieke Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDPGDD), krijgen de volgende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

VERANTWOORDELIJK: MOREY BASSA SL., NIF/CIF: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, POST: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mail: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: In MOREY BASSA SL. We behandelen de informatie die is vastgelegd door videobewakingscamera’s om de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen, evenals de beveiliging van de faciliteiten of het etablissement. Naast het controleren van de toegang tot de vestiging en faciliteiten van het bedrijf of de entiteit. De verstrekte persoonsgegevens worden maximaal 1 maand na vastlegging bewaard. Uw persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

RECHTMATIGHEID: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de noodzaak om te voldoen aan de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 679/2016 (Art. 6.1. F) en de LOPDPGDD. De artikelen 22 en 89 van de LOPDPGDD zijn van toepassing. Artikel 20.3 van het Werknemersstatuut is eveneens van toepassing.

ONTVANGERS: De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten de entiteit, behalve wettelijke verplichting. We informeren u echter dat externe leveranciers mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, als gegevensverwerkers, in het kader van het leveren van een dienst aan de entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling. U wordt geïnformeerd dat de beelden kunnen worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Naast het voorgaande kan de entiteit persoonlijke gegevens doorgeven of doorgeven om aan haar verplichtingen tegenover de overheidsdiensten te voldoen in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen. Er worden geen adequaatheidsbesluiten, garanties, bindende bedrijfsregels of specifieke toepasselijke situaties genomen.

RECHTEN: Geïnteresseerden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals om te vragen

de rectificatie van onjuiste gegevens te eisen of, in voorkomend geval, de verwijdering ervan te vragen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder vragen. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met MOREY BASSA SL, met een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). bij CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA, of e-mail administracion@hotelbasilica.com. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst persoonsgegevens: de belanghebbende.

Dataveiligheid.

In MOREY BASSA SL. We hebben adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale behandeling en tegen verlies, vernietiging of accidentele schade, waarbij we de integriteit en vertrouwelijkheid ervan waarborgen. De geïmplementeerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen maken het mogelijk om: de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de behandelingssystemen en -diensten te garanderen; snel de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens herstellen bij een fysiek of technisch incident; en regelmatig de doeltreffendheid verifiëren, evalueren en beoordelen van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van de behandeling te garanderen.

Deze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de stand van de techniek in overeenstemming met de huidige normen en praktijken, de kosten van de toepassing en de aard, omvang, context en doeleinden van de behandeling, evenals evenals de risico’s van verschillende waarschijnlijkheid en ernst die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt.