Skip to main content

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, wordt u de volgende informatie verstrekt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wie controleert de verwerking van uw persoonsgegevens?

Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is MOREY BASSA SL, met geregistreerd adres op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, 07001, PALMA DE MALLORCA. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: administracion@hotelbasilica.com DATA PROTECTION OFFICER: CONTACT: / http://www.protecmir.com / E-MAIL: protecmirlegal@protecmir.com .

Welke gegevens verwerken wij?

Bij MOREY BASSA SL verwerken we de persoonlijke gegevens die u verstrekt door de formulieren in te vullen die voor dit doel op deze website beschikbaar zijn, evenals alle persoonlijke gegevens die voortvloeien uit de levering of contractering van onze diensten of producten en/of persoonlijke gegevens die voortvloeien uit de commerciële relatie die u met ons heeft. Daarnaast verwerken wij de persoonlijke gegevens die worden gegenereerd door uw activiteit op onze website, waaronder uw browsegegevens die via de website zijn verkregen.

Het is voor ons belangrijk om de registratie van uw persoonsgegevens up-to-date te houden. U bent verplicht om ons zo snel mogelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of fouten in uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen per e-mail: administracion@hotelbasilica.com.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Doel: Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Beheer en onderhoud van de diensten die via de website worden aangeboden.

-Het beheren en onderhouden van vragen en verzoeken om informatie die door gebruikers via het contactformulier worden ingediend. Het e-mailadres en de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier op de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vragen die u ons via deze weg stuurt.

– Naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

– Het verzenden van commerciële communicatie en nieuwsbrieven, en het adverteren van onze diensten en producten.

– Het beheren van de contractering van onze diensten en/of producten.

-Het ontvangen en beheren van uw curriculum vitae om deel te nemen aan de personeelsselectieprocessen van de organisatie.

-Indien u uw toestemming heeft gegeven en om u diensten aan te kunnen bieden die aansluiten bij uw interesses, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het opstellen van een commercieel profiel. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen en bestanden zo lang als nodig is om de doeleinden van de verwerking uit te voeren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang er een contractuele en/of commerciële relatie met u bestaat, of zolang u geen gebruik maakt van uw recht op verwijdering en/of beperking van de verwerking van uw gegevens. De tijdsduur gedurende welke persoonlijke gegevens worden bewaard, zal variëren afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, en in algemene termen:

-De persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het contracteren van onze diensten of producten worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en, zodra de relatie is beëindigd, voor de wettelijk verplichte periode met betrekking tot eventuele juridische acties die voortvloeien uit de genoemde relatie.

-De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om verzoeken om informatie of vragen via het contactformulier te kunnen beheren, worden bewaard zolang u niet verzoekt om verwijdering of annulering van deze gegevens.

-De persoonlijke gegevens die u verstrekt om u te abonneren op onze nieuwsbrief of bulletins, worden bewaard zolang u niet om verwijdering ervan vraagt, uw verzet kenbaar maakt en/of om beperking ervan vraagt.

-De persoonsgegevens die u ons verstrekt door ons uw curriculum vitae te sturen, worden maximaal één jaar bewaard.

-De persoonlijke gegevens die zijn verkregen uit uw surf- en consumptiegedrag, evenals het verkregen commerciële profiel, worden bewaard zolang u niet vraagt om de verwijdering of annulering ervan.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nuttig is voor de aangegeven doeleinden en in ieder geval gedurende de wettelijk verplichte periodes en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van deze gegevens aan te pakken.

Dataveiligheid

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, en om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De geïmplementeerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen maken het mogelijk om: de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens onverwijld herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en regelmatig de effectiviteit verifiëren, evalueren en beoordelen van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van de verwerking te garanderen.

Deze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de stand van de techniek in overeenstemming met de huidige normen en praktijken, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico’s van verschillende waarschijnlijkheid en ernst van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens?

Legitimiteit: De legitimiteit om uw persoonsgegevens te verwerken is gebaseerd op:

-Het uitvoeren en onderhouden van een contractuele en commerciële relatie met u, zoals het contracteren van de producten en diensten van de organisatie, en het beheren en verwerken van offerteaanvragen voor de producten en/of diensten van de organisatie, alles in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1.B van de AVG (EU) 679/2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD).

-Uw uitdrukkelijke toestemming voor een of meer doeleinden, zoals het sturen van onze eigen reclameberichten of nieuwsbrieven of die van derden, het beheren van de manier waarop curricula vitae worden verzonden en het deelnemen aan activiteiten of wedstrijden, alles in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1. A van AVG (EU) 679/2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december ( LOPDPGDD) .

– Naleving van diverse wettelijke verplichtingen, alles in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1.C van AVG (EU ) 679/2016  en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD).

-Het voldoen aan de legitieme belangen die worden nagestreefd door de gegevensbeheerder of door een derde partij, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, om onze diensten te verbeteren en/of om verzoeken of vragen te beheren.

Tijdens het gegevensverzamelingsproces en op elke plaats op de website waar om persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt de gebruiker door middel van een hyperlink of door het opnemen van passende vermeldingen op het formulier zelf geïnformeerd over het al dan niet verplichte karakter van het verzamelen van hun persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die worden gevraagd in de formulieren op de website zijn over het algemeen verplicht (tenzij anders aangegeven in het verplichte veld) om te voldoen aan de vastgestelde doeleinden. Indien de gevraagde persoonsgegevens niet of niet correct worden verstrekt, kan er dus niet aan het verzoek worden voldaan.

Bij het afnemen van een dienst of product en/of bij het aanvragen van een offerte of aanbieding geldt een verplichting om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Het verzenden van reclamecommunicatie, nieuwsbrieven of bulletins over onze producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die u wordt gevraagd, en in geen geval heeft het intrekken van deze toestemming invloed op de contractuele of commerciële relatie die u met ons heeft.

Als u ons toestemming heeft gegeven om reclame voor onze diensten en producten te sturen, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om de verzending van reclameaanbiedingen en nieuwsbrieven langs elektronische weg te beheren. In deze gevallen zijn de bepalingen van de artikelen 20 en 21 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel van toepassing op het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens met als doel het verzenden van reclame via elektronische middelen.

Als u de optie heeft aangevinkt om reclame te ontvangen, of als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, kunt u deze optie op elk moment annuleren.

Met welke ontvangers worden uw gegevens gedeeld?

Ontvangers: Over het algemeen worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden buiten de organisatie, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers als gegevensverwerkers toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het leveren van een dienst aan de organisatie voor de verwerking. U wordt geïnformeerd dat u een volledige lijst kunt opvragen van de ontvangers die uw persoonlijke gegevens mogelijk ontvangen als verwerker of als externe ontvangers, door een e-mail te sturen naar: administracion@hotelbasilica.com. In aanvulling op het bovenstaande kan de organisatie persoonsgegevens overdragen of meedelen om aan haar verplichtingen jegens de overheidsadministraties te voldoen in gevallen waarin dit vereist is, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

-Er zijn geen internationale gegevensoverdrachten voorzien.

 Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw rechten: U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, in voorkomend geval, om de verwijdering van deze gegevens te verzoeken, onder meer wanneer de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. In dat geval zullen wij deze uitsluitend bewaren met het oog op de indiening of de verdediging van klachten. Bovendien kunt u, voor doeleinden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens niet langer verwerkt voor de doeleinden waartegen u heeft aangegeven dat u zich daartegen verzet. Waar technisch mogelijk, kunt u verzoeken om de overdraagbaarheid van uw gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u, in overeenstemming met de huidige wetgeving, een brief per post sturen, met daarbij een kopie van een document dat uw identiteit bewijst (DNI), naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001, PALMA DE MALLORCA of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

U aanvaardt uitdrukkelijk de opname van de persoonlijke gegevens die u verzamelt tijdens het surfen op de website en/of verstrekt door het invullen van formulieren, evenals alle gegevens die voortvloeien uit een mogelijke commerciële relatie, in de geautomatiseerde bestanden van de organisatie met persoonlijke gegevens.

De organisatie garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers. Wanneer de organisatie hiertoe echter verplicht is, zal zij persoonsgegevens bekendmaken aan de relevante overheidsinstanties, samen met alle andere informatie die zij in haar bezit heeft of die toegankelijk is via haar systemen, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op elk geval van toepassing zijn. Persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard in de bestanden die eigendom zijn van MOREY BASSA SL, zelfs nadat de commerciële relaties die via de website van de organisatie zijn geformaliseerd, zijn beëindigd, uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden en, in ieder geval, gedurende de wettelijk vastgestelde perioden, ter beschikking van administratieve of gerechtelijke autoriteiten.

Gebruik van sociale media

Wanneer u interactie heeft met onze website via verschillende sociale mediaplatforms, zoals wanneer u verbinding maakt met ons of ons volgt of onze inhoud deelt op sociale mediaplatforms (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of anderen), kunnen we informatie ontvangen van deze platforms, waaronder informatie over uw profiel, gebruikers-ID gekoppeld aan uw sociale media-account en alle andere openbare informatie waarvan u toestaat dat deze met derden op genoemde platforms wordt gedeeld.

De organisatie gebruikt sociale media als een manier om informatie te verstrekken over de diensten die zij aanbiedt, evenals over andere activiteiten of evenementen die zij uitvoert en wil publiceren, maar zij zal op geen enkel moment persoonlijke gegevens verkrijgen van gebruikers die op de sociale media interacteren. platforms, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is om dit te doen.

Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen het sociale mediaplatform zelf en worden in geen enkel verwerkingssysteem verwerkt.

Socialemediaplatforms hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid waar u verplicht rekening mee moet houden als u deze gebruikt.

In geval van registratie en/of toegang via een sociale media-account kan de organisatie bepaalde informatie uit uw gebruikersprofiel op genoemd platform verzamelen en raadplegen, uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Hieronder geven wij u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door MOREY BASSA SL

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN KLANTENRESERVERINGEN

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com .

DOEL: Bij MOREY BASSA SL verwerken wij de informatie die u ons verstrekt om u accommodatie in ons hotel en/of de diensten van onze vestigingen te bieden, naast het beheer van de verzending van informatie en commercieel onderzoek en de facturering daarvan. Op basis van de verstrekte informatie zullen wij een commercieel profiel ontwikkelen om u onze diensten te kunnen aanbieden in overeenstemming met uw interesses. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie en zolang er geen verzoek is ontvangen om deze door de geïnteresseerde te verwijderen, voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste keer dat u een contract afsluit en/of een reservering maakt . In ieder geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang ze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden als gevolg van de genoemde verwerking aan te pakken.

ILLEGALE BASIS: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van het contract; wij zijn ook verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die geldt voor de gegevensbeheerder. In ieder geval hebt u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 (ART 6.1.AB C) en organieke wet 3 /2018 van 5 december over gegevensbescherming en garantie van digitale rechten: (LOPDPGDD). Wet 1/1992, gewijzigd door organieke wet 4/2015 van 30 maart inzake de bescherming van de openbare veiligheid, is van toepassing. Resultaat van de toepassing van de Ley de Servicios de Sociedad of la Información 34/2002, artikel 20  21, voor de omgeving van commerciële aanbiedingen op het gebied van telecomunicaciones. Hoewel het toekomstige aanbod van diensten gebaseerd is op de toestemming die u wordt gevraagd, zal de intrekking van deze toestemming onder geen enkele omstandigheid het contract voor de aankoop en/of levering van de dienst bepalen. De persoonsgegevens moeten worden verstrekt, anders kan de hotelaccommodatiedienst en/of het gevraagde aanbod niet worden verstrekt. Hoewel het toekomstige aanbod van producten en diensten gebaseerd is op de toestemming die u wordt gevraagd , zal de intrekking van deze toestemming onder geen enkele omstandigheid het contract voor de aankoop van welk product en/of dienst dan ook bepalen.

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com .

DOEL: Bij MOREY BASSA SL verwerken wij de informatie die u ons verstrekt om uw tevredenheidsniveau over uw verblijf in ons etablissement te kennen. Op basis van de verstrekte informatie zullen wij een commercieel profiel ontwikkelen om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden in overeenstemming met uw interesses. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie en zolang er geen verzoek is ontvangen om deze door de geïnteresseerde te verwijderen, voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste keer dat u een contract afsluit en/of een reservering maakt . In ieder geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang ze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden als gevolg van de genoemde verwerking aan te pakken.

RECHTSGROND: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (ART. 6.1.A) en organieke wet 3/2018 van 5 december (Gegevensbescherming en Garantie van digitale rechten: LOPDPGDD). De artikelen 20 en 21 van de Information Society Services Act 34/2002, voor het gebruik van telecommunicatie voor het verzenden van commerciële aanbiedingen, zijn van toepassing. Hoewel het toekomstige aanbod van diensten gebaseerd is op de toestemming die u wordt gevraagd, zal de intrekking van deze toestemming onder geen enkele omstandigheid het contract voor de aankoop en/of levering van de dienst bepalen. Er moeten persoonsgegevens worden verstrekt, anders kan het tevredenheidsonderzoek niet worden ingevuld. De persoonsgegevens moeten worden verstrekt, anders kan het gevraagde aanbod niet worden verstrekt. Om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen en u commerciële informatie te kunnen sturen, is toestemming vereist.

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIEGEDEELTE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN PASSAGIERSREGISTRATIEDEEL.

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. DATA PROTECTION OFFICER: CONTACT: / http://www. protecmir.com / E-MAIL: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: Wij bij MOREY BASSA SL verwerken de informatie die u ons verstrekt om u de gevraagde hotelaccommodatieservice te bieden en om te voldoen aan de documentatie- en informatieregistratieverplichtingen uiteengezet in Koninklijk Besluit 933/2021 van 26 oktober voor bedrijven die accommodatie- en hotelaccommodatieactiviteiten uitvoeren . Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen. De gegevens die u ons verstrekt en die wij verwerken in een digitaal register moeten minimaal drie jaar bewaard worden vanaf het einde van de gecontracteerde dienst of dienstverlening. In ieder geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang ze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden als gevolg van de genoemde verwerking aan te pakken.

RECHTSGRONDSLAG: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van het contract. We zijn ook verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de gegevensbeheerder, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 (Art. 6.1. B. C) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten: (LOPDPGDD). Koninklijk besluit 933/2021 van 26 oktober, dat de documentaire registratie- en informatieverplichtingen vastlegt van natuurlijke of rechtspersonen die accommodatie en motorvoertuigverhuur uitvoeren activiteiten, van toepassing. Organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en de uitvoering van strafrechtelijke sancties is ook van toepassing. De persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, anders kan de hotelaccommodatieservice niet worden verleend.

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat u een volledige lijst kunt opvragen van de ontvangers die uw persoonlijke gegevens mogelijk ontvangen als verwerker of als externe ontvanger, door een e-mail te sturen naar: administracion@hotelbasilica.com . Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de staatssecretaris van Veiligheid en mogen alleen worden verwerkt door de veiligheidstroepen en/of de overeenkomstige autoriteiten. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN WEBSITEGEBRUIKERS

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com .

DOEL: Wij bij MOREY BASSA SL verwerken de informatie die u ons verstrekt om de diensten te verlenen en/of de producten te verkopen die u via onze website hebt gecontracteerd en om het verzenden van informatie en commercieel onderzoek te beheren. Op basis van de verstrekte informatie zullen wij een commercieel profiel ontwikkelen om u onze diensten te kunnen aanbieden in overeenstemming met uw interesses. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie en zolang er geen verzoek is ontvangen om deze te verwijderen door de belanghebbende, voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste keer dat u iets contracteert en/of koopt. In ieder geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang ze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden als gevolg van de genoemde verwerking aan te pakken.

RECHTSGRONDSLAG: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat het contract wordt aangegaan, en in ieder geval hebt u uw toestemming gegeven dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (ART. 6.1. A. B) en organieke wet 3/2018 van 5 december (gegevensbescherming en garantie van Digitale rechten: LOPDPGDD). De artikelen 20 en 21 van de Information Society Services Act 34/2002, voor het gebruik van telecommunicatie voor het verzenden van commerciële aanbiedingen, zijn van toepassing. Hoewel het toekomstige aanbod van producten en diensten gebaseerd is op de toestemming die u wordt gevraagd, zal de intrekking van deze toestemming onder geen enkele omstandigheid het contract voor de aankoop van welk product en/of dienst dan ook bepalen. De persoonsgegevens moeten worden verstrekt, anders kan de gevraagde dienst en/of het verkochte product en/of het gevraagde aanbod niet worden geleverd en kan het verzenden van commerciële informatie niet worden beheerd.

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN LEVERANCIERS

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com .

DOEL: Wij bij MOREY BASSA SL verwerken de informatie die u ons verstrekt om de bestelling te voltooien en de diensten te factureren. Zolang de commerciële relatie van kracht blijft en er geen verzoek tot opzegging wordt gedaan, worden de verstrekte persoonlijke gegevens bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat het laatste contract is geformaliseerd. In ieder geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang ze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden als gevolg van de genoemde verwerking aan te pakken.

RECHTSGROND: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract, in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (ART. 6.1.B) en organieke wet 3/2018 van 5 december (gegevensbescherming en garantie van digitale Rechten: LOPDPGDD).

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN FACTUREN / BOEKHOUDING

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com .

DOEL: Bij MOREY BASSA SL verwerken we de informatie die u ons verstrekt ter voorbereiding en  het opstellen van de facturen voor producten en/of diensten en om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie en zolang er geen verzoek is ontvangen om deze te verwijderen door de belanghebbende, voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste keer dat u iets contracteert en/of koopt. In ieder geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang ze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden als gevolg van de genoemde verwerking aan te pakken.

RECHTSGRONDSLAG: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van het contract. We zijn ook verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de gegevensbeheerder, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 (Art.

6.1. B. C) en organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten: (LOPDPGDD).

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN CURRICULUM VITAE

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. DATA PROTECTION OFFICER: CONTACT: / http://www. protecmir.com / E-MAIL: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: Bij MOREY BASSA SL verwerken we de informatie die u ons verstrekt om personeel te selecteren en om de sollicitant in staat te stellen deel te nemen aan het arbeidsselectieproces van het bedrijf. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard, op voorwaarde dat deze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de mogelijke verantwoordelijkheden die uit de verwerking voortvloeien.

RECHTSGRONDSLAG: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of op de toepassing van precontractuele middelen op verzoek van laatstgenoemde. In ieder geval heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 6792016 (art. 6.1. A en B) en de LOPDPGDD. Er is een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken, anders kunt u niet deelnemen aan het selectieproces van de entiteit.

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers als gegevensverwerkers toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de gegevens verwerkt. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF / MAILING

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. Functionaris voor gegevensbescherming: CONTACT: http:wwwprotecmir.com / E-mail: protecmirlegal@protecmir.com .

DOEL: Bij MOREY BASSA SL verwerken we de informatie die u verstrekt met als doel u gepersonaliseerde aanbiedingen en/of diensten van het bedrijf te sturen en om het verzenden van informatie en marketingenquêtes te beheren. We verwerken ook informatie over klanten die onze producten en diensten hebben gecontracteerd met als doel hen gepersonaliseerde aanbiedingen en/of diensten van het bedrijf te sturen. Op basis van de verstrekte informatie zullen wij een commercieel profiel ontwikkelen om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden in overeenstemming met uw interesses. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde besluiten genomen. De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang uw uitdrukkelijke toestemming van kracht blijft en u niet om verwijdering vraagt. In ieder geval worden uw persoonsgegevens bewaard zolang ze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden als gevolg van de genoemde verwerking aan te pakken.

RECHTSGROND: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van GDPR EU 679/2016 (ART. 6.1.A) en organieke wet 3/2018 van 5 december (Gegevensbescherming en Garantie van digitale rechten: LOPDPGDD). De artikelen 20 en 21 van de Information Society Services Act 34/2002, voor het gebruik van telecommunicatie voor het verzenden van commerciële aanbiedingen, zijn van toepassing. Hoewel het toekomstige aanbod van producten en diensten gebaseerd is op de toestemming die u wordt gevraagd, zal de intrekking van deze toestemming onder geen enkele omstandigheid het contract voor de aankoop van welk product en/of dienst dan ook bepalen. Om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen en u commerciële informatie te kunnen sturen, is toestemming vereist.

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers , toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. Er wordt niet verwacht dat er gegevens naar derde landen zullen worden overgedragen.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

INFORMATIE SECTIE OVER ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE AVG OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN VIDEOBEWAKING

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG EU 679/2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, ontvangt u de volgende informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

VERANTWOORDELIJK/BEHEERDER: MOREY BASSA SL, Fiscale ID-code: B07807654, Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, Telefoon: 871535004, E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com. DATA PROTECTION OFFICER: CONTACT: / http://www. protecmir.com / E-MAIL: protecmirlegal@protecmir.com.

DOEL: Bij MOREY BASSA SL verwerken we de informatie verkregen via videobewakingscamera’s met als doel de veiligheid van personen en eigendommen en de veiligheid van de faciliteiten of vestiging te garanderen. Het is ook bedoeld om de toegang tot de vestiging en faciliteiten van het bedrijf of de organisatie te controleren. De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 1 maand na de registratie ervan. In ieder geval worden uw persoonlijke gegevens bewaard zolang deze nuttig blijven voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen en gedurende de tijd die nodig is om eventuele aansprakelijkheden die uit de genoemde verwerking voortvloeien, aan te pakken.

RECHTSGRONDSLAG: De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de noodzaak om te voldoen aan legitieme belangen die worden nagestreefd door de gegevensbeheerder of door een derde partij in overeenstemming met de bepalingen van AVG EU 679/2016 (Art. 6.1. F) en organieke wet 3/2018 van 5 december (Gegevensbescherming en garantie van digitale rechten: LOPDPGDD). De artikelen 22 en 89 van organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten zijn van toepassing. Artikel 20.3 van de Wet arbeidsrechten is eveneens van toepassing.

ONTVANGERS: Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden die niet verbonden zijn met het bedrijf, tenzij dit wettelijk verplicht is. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat externe leveranciers, als gegevensverwerkers, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens als onderdeel van het verlenen van een dienst aan het bedrijf dat de gegevens verwerkt. U wordt geïnformeerd dat afbeeldingen door de gegevensverwerker kunnen worden verwerkt in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. In aanvulling op het bovenstaande kan het bedrijf persoonlijke gegevens delen of communiceren om aan zijn verplichtingen tegenover overheidsadministraties te voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is. In aanvulling op het bovenstaande kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de staatsveiligheidstroepen en het korps. Er bestaat geen regeling om uw gegevens door te geven aan derde landen. Er worden geen besluiten genomen over geschiktheid, garanties, bindende bedrijfsregels of specifiek toepasselijke situaties.

RECHTEN: Geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, en om te verzoeken dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, om de verwijdering van genoemde gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken dat de verwerking van hun gegevens wordt beperkt, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren met het oog op het indienen of verdedigen van klachten. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen, voor doeleinden die verband houden met hun specifieke situatie, zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waartegen zij zich hebben verzet. Wanneer dit technisch mogelijk is, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de betrokken partijen schrijven naar MOREY BASSA SL op CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3, CP: 07001 PALMA DE MALLORCA, met daarbij een kopie van een document dat hun identiteit bevestigt (nationaal identiteitsdocument), of stuur een e-mail naar administracion@hotelbasilica.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Herkomst van persoonsgegevens: de betrokkene.

Dataveiligheid

Bij MOREY BASSA SL hebben we passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, en om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De geïmplementeerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen maken het mogelijk om: de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens onverwijld herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en regelmatig de effectiviteit verifiëren, evalueren en beoordelen van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van de verwerking te garanderen.

Deze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de stand van de techniek in overeenstemming met de huidige normen en praktijken, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico’s van verschillende waarschijnlijkheid en ernst van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.