Skip to main content

JURIDISCHE MEDEDELING

JURIDISCHE MEDEDELING

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, bieden wij gebruikers en bezoekers juridische informatie met betrekking tot de organisatie die eigenaar is van de website op het internetadres www.hotelbasilica.com

Eigenaar van de website.

Bedrijfsnaam: MOREY BASSA SL

Belastingcode: B07807654

Adres: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3 07001 PALMA DE MALLORCA, BALEARES

E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com

Telefoon: 871535004

Geregistreerd bij het bedrijvenregister van de Illes Balears in volume 2624, folio 50, pagina 25416, sectie 8

Activiteit: Hotel

Gebruiksvoorwaarden:

Om als bezoeker op deze website te kunnen surfen of om u te registreren bij en toegang te krijgen tot de diensten die worden aangeboden door MOREY BASSA SL, moeten de volgende service- en gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd:

  1. De gebruiker aanvaardt deze algemene gebruiksvoorwaarden en servicevoorwaarden van de website www.hotelbasilica.com.

Elke gebruiker die deze algemene voorwaarden niet accepteert, kan geen gebruik maken van de diensten en inhoud van de website www.hotelbasilica.com.

  1. Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website www.hotelbasilica.com. Het gebruik van deze website verleent de status van gebruiker vanaf het moment van toegang tot het begin van het browsen. Door toegang te krijgen tot de inhoud van de website, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. De gebruiker aanvaardt de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende diensten die door de organisatie op de bezochte website worden aangeboden.
  2. De website www.hotelbasilica.com biedt gebruikers toegang tot en gebruik van diverse informatie en diensten.
  3. De gebruiker moet de wettelijke leeftijd hebben om de diensten van de website www.hotelbasilica.com te gebruiken. Minderjarigen jonger dan 18 jaar mogen de diensten van de website www.hotelbasilica.com alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.
  4. De gebruiker verbindt zich ertoe op passende wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van de website www.hotelbasilica.com. Dit gebruik dient te geschieden in overeenstemming met de wet, goed gedrag, openbare orde en de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
  5. Over het algemeen is voor het aanbieden van de diensten van de website en de toegang tot de informatie die deze bevat geen voorafgaande inschrijving of registratie door de gebruiker vereist. MOREY BASSA SL stelt het gebruik van sommige van de diensten die op de website worden aangeboden echter afhankelijk van de voorafgaande voltooiing van het overeenkomstige registratieformulier of het formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens door de gebruiker. Voornoemde registratie dient te gebeuren op de wijze die uitdrukkelijk wordt aangegeven in de dienst zelf of in de specifieke voorwaarden waardoor deze wordt geregeld, indien van toepassing.
  6. De gebruiker aanvaardt de verplichting om geen actie te ondernemen die de website www.hotelbasilica.com door andere gebruikers kan beschadigen, onbruikbaar maken, de toegang tot of schade aan de inhoud en diensten en/of het normale gebruik ervan kan verhinderen. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld maar niet als beperking, stemt de gebruiker ermee in:

Geen actie te ondernemen die persoonlijke gegevens, programma’s of elektronische documenten op de website kan aantasten, vernietigen, wijzigen, onbruikbaar maken of beschadigen.

Geen computerprogramma’s, gegevens, virussen of codes te introduceren, op te slaan of te verspreiden die de website, een van de diensten of een van de apparatuur, systemen of netwerken van de organisatie, van een andere gebruiker en/of van een van de leveranciers van de organisatie.

Amendementen.  De entiteit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen vanwege het bestaan van nieuwe economische en/of commerciële omstandigheden die een dergelijke wijziging raadzaam maken, evenals vanwege de wijziging, evolutie of inwerkingtreding van toepasselijke wetten, regelgeving en regels die van invloed zijn op de dienstverlening en/of daarmee samenhangende aspecten. In dergelijke gevallen zal de publicatie en aankondiging daarvan zo lang mogelijk van tevoren plaatsvinden. Op dezelfde manier behoudt het bedrijf/de entiteit zich het recht voor om op elk moment de presentatie en configuratie van de website eenzijdig te wijzigen.

Links naar derde partijen.

Deze juridische kennisgeving heeft uitsluitend betrekking op de website en is niet van toepassing op links of websites van derden die via deze website toegankelijk zijn. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt, of voor links op een website waartoe toegang wordt verkregen vanaf de website van de organisatie.

Intellectuele en industriële eigendom.

Alle inhoud van de website is het exclusieve eigendom van de organisatie, inclusief maar niet beperkt tot het grafische ontwerp, de broncode, logo’s, teksten, grafische afbeeldingen, illustraties, foto’s en alle andere elementen die op de website verschijnen. Op dezelfde manier zijn de handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen beschermd door het recht op intellectuele en industriële eigendom. De organisatie beschikt over het exclusieve recht om gebruik te maken van voormelde intellectuele eigendom in welke vorm dan ook en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie en publieke communicatie. Het is de gebruiker verboden om geheel of gedeeltelijk zonder wederzijds goedvinden gebruik te maken van de inhoud van de website die deel uitmaakt van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de organisatie op de website en/of de inhoud ervan.

De organisatie behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke gebruiker die actie onderneemt die betrekking heeft op de reproductie, distributie, commercialisering, transformatie en, in het algemeen, elk ander gebruik, op welke manier dan ook, van de gehele of een deel van de inhoud. van de website, en die een inbreuk vormt op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de website.

Meldingen.

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden en voor alle communicatie die nodig kan zijn tussen de organisatie en de gebruiker, dient laatstgenoemde het e-mailadres administracion@hotelbasilica.com te gebruiken. Communicatie van de organisatie naar de gebruiker zal plaatsvinden in overeenstemming met de persoonlijke gegevens die de gebruiker heeft verstrekt bij registratie op de website www.hotelbasilica.com. Voor alle communicatie met betrekking tot het gebruik van de website en/of het contracteren van de diensten die daarop worden aangeboden, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het gebruik van e-mail als geldige procedure voor het verzenden van dergelijke communicatie.

Toepasselijke wetgeving.

De relaties tussen de eigenaar van de website en de gebruiker worden beheerst door de huidige Spaanse wetgeving, en de bevoegde rechtbanken en tribunalen zijn verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele geschillen die zich kunnen voordoen. Als de gebruiker als consument wordt beschouwd, zijn de bevoegde rechtbanken en tribunalen die welke zijn voorzien in de bepalingen van de huidige wetgeving inzake consumentenbescherming.