Legal Notice

JURIDISCHE KENNISGEVING
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden gebruikers en bezoekers hierbij onder de aandacht gebracht van de juridische kennisgevingen met betrekking tot de eigenaar van de website met de URL www.hotelbasilica.com.
website eigenaar
Naam van het bedrijf: MOREY BASSA SL
Belastingidentificatienummer (CIF): B07807654
Maatschappelijke zetel: CALLE CAN TRONCOSO, Nº 3 07001 PALMA DE MALLORCA, BALEARES
E-mailadres: administracion@hotelbasilica.com
Telefoon: 871535004
GEREGISTREERD OP DE BALEREN COMMERCIEEL REGISTER ONDER VOLUME 2624, BLAD 50, REGISTRATIEBLAD 25416, SECTIE 8
Bedrijfsactiviteit: Hotel
Gebruiksvoorwaarden
Om als bezoeker door deze website te bladeren of om u te registreren en toegang te krijgen tot die van www.hotelbasilica. com, moet u akkoord gaan met de volgende service- en gebruiksvoorwaarden voor:
De gebruiker aanvaardt deze algemene gebruiksvoorwaarden en service van de website www. hotelbasilica.com.
Als de gebruiker deze voorwaarden niet accepteert, mag hij de diensten en inhoud van de website www. gebruik geen hotelbasilica.com.
Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website www.hotelbasilica. com. Door deze website te gebruiken, wordt u een gebruiker vanaf het moment dat u de website bezoekt en doorbladert. Vanaf het moment van toegang tot enige inhoud aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. De gebruiker aanvaardt de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende diensten die door het bedrijf worden aangeboden op de website die hij bezoekt.

De website www.hotelbasilica.com biedt gebruikers toegang tot en gebruik van verschillende informatie en diensten.
De gebruiker moet de wettelijke leeftijd hebben om de diensten van de website www.hotelbasilica.com te gebruiken. Minderjarigen jonger dan 18 jaar mogen alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd gebruikmaken van de diensten van de website www.hotelbasilica.com.
De gebruiker verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van de website www.hotelbasilica.com. Dit gebruik moet in overeenstemming zijn met de wet, goede zeden, openbare orde en de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Voor het verlenen van diensten en toegang tot informatie op de site is over het algemeen geen voorafgaande aanmelding of registratie door de gebruiker vereist. MOREY BASSA SL stelt het gebruik van sommige van de diensten die op de website worden aangeboden echter afhankelijk van het invullen van het relevante formulier voor registratie of het verzamelen van persoonlijke gegevens door de gebruiker. De bovengenoemde registratie wordt uitgevoerd op de manier die uitdrukkelijk wordt aangegeven in de dienst zelf of in de specifieke voorwaarden die deze kunnen reguleren.
De gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen te ondernemen die de inhoud, de diensten en/of het normale gebruik van de website www.hotelbasilica.com door andere gebruikers kunnen beschadigen, onbruikbaar, ontoegankelijk of verslechteren. De gebruiker verplicht zich in het bijzonder en bij wijze van voorbeeld maar niet uitsluitend:
geen actie te ondernemen die persoonlijke gegevens, programma’s of elektronische documenten op de website kan beïnvloeden, vernietigen, wijzigen, uitschakelen of beschadigen.
geen computerprogramma’s, gegevens, virussen of codes te introduceren, op te slaan of te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de Website, een van de Diensten of een van de apparatuur, systemen of netwerken van het Bedrijf, enige andere gebruiker en/of enige leverancier van het Bedrijf .

Wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen, op basis van nieuwe economische en/of commerciële omstandigheden die een wijziging wenselijk maken, of wanneer deze veranderen als gevolg van wijziging, evolutie en afkondiging van wetten, voorschriften en regels van toepassing, die van invloed zijn op de dienstverlening en/of aanverwante aspecten. In deze gevallen zal de wijziging zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd en gecommuniceerd. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om de presentatie en configuratie van de website op elk moment eenzijdig te wijzigen.
Links van derden
Deze juridische kennisgeving heeft alleen betrekking op de website en is niet van toepassing op links van derden of websites die toegankelijk zijn via de website. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een bestemmingswebsite voor links of een link op een website die toegankelijk is via de website van het bedrijf.
intellectuele en industriële eigendom
Alle inhoud van de website is exclusiefBedrijfseigendommen, inclusief maar niet beperkt tot het grafische ontwerp, de broncode, logo’s, tekst, afbeeldingen, illustraties, foto’s en andere elementen die op de Website verschijnen. Evenzo worden de handelsnamen, merken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook op de website beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het bedrijf heeft het exclusieve recht om de bovengenoemde intellectuele eigendom in welke vorm dan ook te exploiteren, in het bijzonder het recht van reproductie, distributie en communicatie aan het publiek.
Het is de gebruiker verboden om zonder toestemming de inhoud van de website, die het intellectuele of industriële eigendom van de Vennootschap vormt, geheel of gedeeltelijk zonder toestemming te gebruiken en/of de inhoud ervan.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen van welke aard dan ook te ondernemen tegen elke gebruiker die handelingen verricht met betrekking tot de reproductie, distributie, commercialisering, transformatie en, in het algemeen, elke andere vorm van commerciële exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de site vormen elk proces dat haar intellectuele en/of industriële eigendomsrechten schendt.
Berichten
In het kader van deze Algemene Voorwaarden zal het e-mailadres administracion@hotelbasilica.com worden gebruikt voor alle communicatie tussen de Onderneming en de Gebruiker. De communicatie tussen het bedrijf en de gebruiker vindt plaats in overeenstemming met de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt bij registratie op de website www.hotelbasilica.com. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk het gebruik van e-mail als de geldige methode voor het verzenden van dergelijke communicatie voor alle communicatie met betrekking tot het gebruik van de website en/of de daar aangeboden diensten.
Toepasselijke wetgeving.
De betrekkingen tussen de eigenaar van de website en de gebruiker worden beheerst door de geldende Spaanse wetgeving, waarbij de beslechting van elk geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Als de gebruiker een consument is, zijn de relevante rechtbanken bevoegd volgens het toepasselijke consumentenrecht.